Birinci Yarıyıl


MATH 151 - Matematik I

Ön hazırlıklar, Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türev

Kitap: Calculus for Scientists and Engineers: An Analytical Approach, K.D. Joshi, Narosa, 2002.

SCI 101 - Bilimsel Seçmeli*

(*) Bu derslerden biri: PHYS 101, CHEM 101, BIO 101

COMP 101 - Programlama Sanatı

SNAP ve Java dillerinin öğretileceği ve bilgisayar programlamaya giriş niteliğinde olan bu derste verilen bir problemin çözümü için bilgisayar programı yazabilme amaçlanır. Temel programlama becerilerinin yanısıra bir ders projesi sayesinde öğrencilerin tasarım becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kitap: “Java How to Program”, P. Deitel ve H. Deitel, 10. Baskı, 2014, Pearson.

GLB 101 - AGU Ways

 

ENG 101 - İngilizce I

Bu derste öğrenciler düşünme, okuma, konuşma ve yazmaya akademik bir şekilde bakmayı birleşik ve anlamlı bir şekilde, meslekî çalışmalarında kullanılabilir bir şekilde öğreneceklerdir.

İkinci Yarıyıl


MATH 152 - Matematik II

Integral alma, integral alma teknikleri, İntegral alma uygulamaları ve sonsuz diziler ve seriler, Türev almanın zıt işlemleri ve uygulamaları.

Kitap: Calculus for Scientists and Engineers: An Analytical Approach, K.D. Joshi, Narosa, 2002.

PHYS 102 - Fizik II

 

COMP 112 – Nesne Tabanlı Programlama

Derste nesne tabanlı programlamanın temel kavramları ve günümüz programlama pratiklerinde yaygın olarak kullanılan bâzı ek kavramlar anlatılacaktır. Nesne tabanlı programlamanın dört temel kavramı Sarmalama, Soyutlama, Kalıtım ve Çok Şekillilik etraflıca anlatılacaktır. Ayrıca istisnaların yönetimi, temel veri tabanı yapıları, grafik kullanıcı ara yüz tasarımı ve çok kullanımlılık (multithreading) konuları açıklanacaktır. Son olarak yazılım kod idâresi ve dokümantasyon gibi bâzı kritik yazılım mühendisliği kavramları kısaca anlatılacaktır.

Kitap: “Java How to Program”, P. Deitel ve H. Deitel, 10. Baskı, 2014, Pearson.

COMP 104 - Bilgisayar Mühendisliğini Keşfetme

Bu derste çağdaş araçlar ve uygulamalarla bir kariyer olarak Bilgisayar Mühendisliğine genel bir bakış atılacaktır. Öğrenciler, mobil cihazlarda yazılım geliştirme, basit bilgisayarlarlarla çalışma ve interaktif görsel demolar geliştirme konularında tecrübe kazanacaklardır.

GLB 102 - Küresel Konular I

 

ENG 102 - İngilizce II

Betimleyici makale yazma, Özet-cevap yazma pratiği, Sunum pratiği.

Üçüncü Yarıyıl


MATH 203 – Lineer Cebir

Lineer sistemlere giriş, Vektör alanları, Lineer dönüşümler, Diferansiyel denklem sistemleri.

COMP 203 – Veri Yapıları ve Algoritmalar

Bu dersin amacı öğrencilere programlamanın önemli altyapılarından olan veri yapıları ve algoritmaları öğretmektir. Öğrenciler bu ders kapsamında, karşılaştıkları problemlerde eldeki veri yapılarından hangilerini kullanmalarının daha iyi olduğunu, eğer bu veri yapıları ihtiyâcı karşılamıyorsa ne tür bir veri yapısı tasarlamaları gerektiğini öğrenecektir. Derste ayrıca algoritmalar arası nasıl bir karşılaştırma yapılabileceği, hesaplama karmaşıklığının nasıl bulunacağı öğretilecektir. İşlenen konular teorik olarak anlatılmanın yanında bu veri yapıları ve algoritmaların Java programlama dilinde nasıl pratik kullanıma geçirilebileceğini de öğreneceklerdir.

Kitap: “Data Structures & Algorithms in Java”, M. T. Goodrich ve R. Tamassia, 5. Baskı, 2011, Wiley.

COMP 205 - Mobil Programlama

 

EE 203 – Sayısal Tasarım

Sayı Sistemleri, Aritmetik işlemler, Mantık Kapıları , Karnough Diyagramları, Kombinasyonel Devre Tasarımı, Flip-Floplar, Birleşimsel Devre Tasarım, Kaydediciler ve Sayıcılar

Kitap: Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL, M. M. Mano ve M. D. Ciletti, 5. Baskı, 2013.

HIST 201 – Türkiye Tarihi I

Bu derste, Türkiye tarihi yapılan bilimsel araştırmalar çerçevesinden işlenir. Bu ders, olayları objektif şekilde araştırmak için interaktif bir şekilde tasarlanmıştır, tarihi temsiller kadar, kronolojik olarak kısa tarihi periyotlar içerir.

GLB 201 - Küresel Konular II

 

TURK 201 - Türkçe I

 

Dördüncü Yarıyıl


MATH 206 – Ayrık Matematik

Bu derste öğrencilere ayrık matematik yapıları ile çalışabilmeleri için gerekli altyapı verilecektir. Makine hesaplaması ve ayrık yapılar üzerinde temel algoritmalar konularından bahsedilecek, ve bu yapıların nasıl kullanılacağı öğretilecektir.

Kitap: Discrete Mathematics with Applications, S. S. Epp, Cengage Learning, 2010.

COMP 202 - Yazılım Mühendisliği

Derste yazılım mühendisliği kavramlarına giriş yapılacaktır. Yazılım hayat döngüsü ve çeşitli yazılım geliştirme safhaları incelenecektir. İncelenecek yazılım geliştirme safhaları: fizibilite çalışması ve analizi, yazılım niteliklendirme ve tasarım, uygulama ve test etmek, dokümantasyon ve bakım safhaları olacaktır. Bu konular ile ilgili bâzı araçlar, teknikler, yazılım ortamları ve metodolojiler anlatılacaktır. Son olarak proje yönetimiyle ilgili planlama, organizasyon, kontrol ve profesyonel etik gibi bâzı kavramlar yazılım mühendisliği çerçevesinde ele alınacaktır.

Kitap: “System Analysis & Design for the Global Enterprise”, L. D. Bentley ve J. L. Whitten, 7. Baskı, 2007, McGraw Hill.

COMP 204 – Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Bu derste Veritabanı güdümlü Web uygulamaları için ilişkisel veritabanlarının tasarım ve geliştirilmesi anlatılacaktır. Oracle gibi veritabanı yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olma, veritabanı yönetimi ve SQL ile veritabanı sorgulama becerisinin kazanılması amaçlanacaktır.

Kitap: “Database System Concepts,” A. Silberschatz, H. Korth ve S. Sudarshan, 6. Baskı, 2010, McGraw-Hill.

IE XXX - Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon

 

GLB 202 - Küresel Konular III

 

TURK 202 - Türkçe II

 

Beşinci Yarıyıl


COMP 351 - Yaz Stajı

Bu kursun amacı, öğrencilerin akademik bilgiyi gerçek dünya problemlerine uygulayabilmesini sağlamak ve gerçek çalışma ortamı deneyimi kazanmalarını sağlamaktır. Bu stajlar öğrencilerin gerçek çalışma ortamlarını görerek, gelecekteki çalışma kariyerlerini daha iyi belirlemesine yardımcı olacaktır.

MATH 301 - Olasılık ve İstatistik

Olasılığın temel kavramları, beklenti ve varyans, dağılım fonksiyonları, Bayes formülü, marjinal ve şartlı dağılımlar, örnek istatistiklerin dağılımı, büyük sayılar kanunu, merkezi limit teoremi, hipotez testine giriş.

COMP 301 - Algoritma Analizi

Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar programlarının performansını üzerine çalışabilmek için gerekli olan matematiksel kavramları etraflıca anlatmaktır. Algoritmaların performanslarını tahmin edebilme ve farklı algoritmaları belli performans ölçütleri doğrultusunda karşılaştırabilmek için yapılması gereken bilimsel çalışmalarda gerekli olan matematiksel kavramlar anlatılacaktır. Derste işlenecek konular ayrık matematik de dâhil olmak üzere klasik matematik kavramları, giriş seviyesi reel analiz ve kombinatoriklerdir. Ayrıca algoritmalar ve veri yapıları gibi klasik bilgisayar bilimleri kavramlarından da bahsedilecektir.

Kitap: “An Introduction to Analysis of Algorithms”, R. Sedgewick ve P. Flajolet, 2. Baskı, 2013, Addison Wesley.

COMP 303 - İşletim Sistemleri

Bu derste process yönetimi, dosya yönetimi, hafıza yönetimi gibi çok temel, fakat detaylarıyla bilinmesi gereken konular öğrenciye öğretilecektir. İşletim sistemlerının temel tüm yapıları ele alınacaktır. Bunun yanısıra işletim sistemleri tasarımı giriş seviyesinde öğretilecektir.

Kitap: “Operating System Concepts,” A. Silberschatz, P. B. Galvin ve G. Gagne, 9. Baskı, 2012, Wiley.

COMP 305 - Bilgisayar Organizasyonu

Bu ders günümüz bilgisayar mimarilerini, özellikle temel ilkeler ve bilgisayar tasarımında başarımın kritik rolünü vurgulamaktadır. İşlenecek konular arasında sayı sistemleri, bilgisayar aritmetiği, bilgisayarın evrimi ve başarım, bellek, saklama, giriş/çıkış, işlemci, çok çekirdekli işlemciler ve kümelenmiş bilgisayar yapıları bulunmaktadır.

Kitap: “Computer Organization and Design”, D. Patterson ve J. Hennessy, 4. Baskı, 2008, Morgan Kaufmann.

GLB 301 - Küresel Konular IV

 

HIST 301 - Türkiye Tarihi I

 

Altıncı Yarıyıl


COMP 302 - Sistem Programlama

 

COMP 304 - Gömülü Sistem Programlama

Gömülü sistemler kullanarak bilgisayarların dış dünya ile nasıl etkileştiğinin öğrenilmesi amaçlanır. Bilgisayarların çalışma prensiplerinin inceleneceği bu derste makine ve C programlama dilleri ile mikroişlemciler üzerinde gömülü sistemler geliştirilecektir.

Kitap: “Embedded Systems with ARM Cortex-M3 Microcontrollers in Assembly Language and C,” Y. Zhu, 2014, E-Man Press.

COMP 306 - Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi

Derste hesaplama teorisinin temel kavramı anlatılacaktır. Düzenli diller, içerikten bağımsız diller gibi önemli matematiksel dil sınıfları açıklanacaktır. Ayrıca hesaplama teorisinin en önemli kısmını teşkil eden, Church – Turing tezi ve Turing makineleri ve bu konuyla alâkalı karar verilebilirlik ve indirgenebilirlik kavramları da anlatılacaktır. Son olarak, algoritma analizinde zaman karmaşıklığı ve belli başlı matematiksel problem sınıflarına (P sınıfı, NP sınıfı) genel bir bakış atılacaktır.

Kitap: “Introduction to the Theory of Computation”, M. Sipser, 3.Baskı, 2013, Cengage Learning.

COMP 308 – Bilgisayar Ağları

Bu derste bilgisayar ağları ve mobil haberleşme teknolojileri kapsamlı olarak anlatılmaktadır. İşlenen konulara Internet, TCP/IP, bilgisayar ağları, taşıma katmanı protokolleri, yönlendirme katmanı protokolleri, ortama erişim kontrol protokolleri, kanal modelleri, kuyruk teorisi, cep telefon ağları ve kablosuz yerel ağlar dâhildir. Bu dersin amacı, bilgisayar ve kablosuz ağlar ile ilgili iletişim problemlerini çözebilmek için gerekli mühendislik tekniklerinin öğretilmesi ve problem çözme becerisinin kazanılmasıdır.

Kitap: “Data Communications and Networking,” B. Forouzan, 4.Baskı, 2007, McGraw-Hill.

GLB 302 - Küresel Konular V

 

HIST 302 - Türkiye Tarihi II

 

Yedinci Yarıyıl


COMP 451 - Yaz Stajı

Bu kursun amacı, öğrencilerin akademik bilgiyi gerçek dünya problemlerine uygulayabilmesini sağlamak ve gerçek çalışma ortamı deneyimi kazanmalarını sağlamaktır. Bu stajlar öğrencilerin gerçek çalışma ortamlarını görerek, gelecekteki çalışma kariyerlerini daha iyi belirlemesine yardımcı olacaktır.

COMP 491 - Proje I

Öğrencinin mezun olabilmesi için tamamlaması gereken projelerden ilkidir. Öğrenciler, bireysel tasarım projelerinde danışmanlarının gözetiminde çalışırlar ve projenin tamamlanması ve test edilip uygulamaya geçirilebilmesi için gereken teorik bilgileri öğrenirler. Her tasarım projesi proje tanımlanması, tasarlanması, uygulanması ve test edilmesi adımlarını içerir ve notlandırma ise başarılı bir şekilde tamamlanıp uygulamaya geçilmesiyle birlikte, dokümantasyon ve final sunumuna göre değerlendirilir.

OHS 401 - İş Güvenliği ve Sağlık I

 

Sekizinci Yarıyıl


COMP 492 - Proje II

Öğrencinin mezun olabilmesi için tamamlaması gereken projenin ikinci ve son kısmıdır. Öğrencinin, Proje I'de başladığı işi bitirmesi ve dönem sonunda başarılı bir sunum yapması beklenir. Ayrıca, öğrencinin bilgisayar mühendisliği eğitimi programı boyunca elde ettiği teknik becerilerini ve bunun yanında bağımsız öğrenme becerilerini kendi geliştirdiği çalışan bir bilgisayar yazılım/donanım sistemi sunarak göstermesi beklenir.

OHS 402 - İş Güvenliği ve Sağlık II

 

Bölüm İçi Seçmeli Dersler


COMP 401 - Biyoenformatik

Bu ders biyoenformatik ve hesaplamalı biyolojinin temel teori ve pratik uygulamalarını tanıtmayı amaçlar. Öğrencilerin biyolojik veri ve veritabanlarına ek olarak çeşitli hesaplama problemleri ve algoritmaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olması hedeflenir.

Kitap: “Introduction to Bioinformatics,” A. M. Lesk, 4. Baskı, 2014, Oxford University Press.

COMP 402 - Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim

Bu ders, kablosuz ve mobil ağ kavramları ve gerçek dünya örnekleri ile protokolleri kapsar. Dersin sonunda, öğrencilerin matematik / mühendislik prensiplerini kullanarak kablosuz ve mobil ağlar ve ilgili problem çözme kabiliyeti kazanmaları amaçlanmıştır.

Kitap: Data and Computer Communications, W. Stallings, Prentice Hall, 9. Baskı, 2010.

COMP 403 - Ağ Güvenliği ve Şifreleme

Bu ders ağ güvenliği ve kriptografi alanlarına kapsamlı bir girişle başlar. Önce bilgi güvenliği ile ilgili temel bilgiler ve prensiplerden bahsedilir. Daha sonra gizli anahtarla şifreleme algoritmaları anlatılır, şifreleme ve şifre çözmede kullanılan, akan ve blok şifreleme algoritmaları genel olarak tanıtılır. Akan ve blok şifreleme için pratikte kullanılan standartlaşmış algoritmalar anlatılır. Özet fonksiyonları ve mesaj doğrulama kodlarından ve bunların uygulamalarından bahsedilir. Açık anahtarlı şifrelemeye giriş yapılır. Ayrık logaritma ve çarpanlarına ayırma problemleri tanıtılır ve, bunların üzerine bina edilen, Diffie-Hellman anahtar değişimi, RSA ve ElGamal gibi açık anahtarlı algoritmalar anlatılır. Bu açık anahtarlı algoritmaların elektronik imzaya ve kimlik doğrulama ve anahtar dağıtımı için kullanılan ağ güvenliği protokollerindeki uygulamalarından bahsedilir.

Kitap: Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners, C. Paar, J. Pelzl, B. Preneel, Springer, 2011.

COMP 404 - Veri Madenciliği

Veri madenciliğine giriş niteliğinde olan bu derste sık öğe kümesi algılama ve birliktelik kurallarının tespit edilmesi gibi temel örüntü keşfetme yöntemlerinin yanısıra büyük veritabanlarında etkili olarak çalışabilen veri yapıları ve algoritmalar ve temel sınıflandırma ve kümeleme algoritmaları incelenecektir. Derste ayrıca bir verimadenciliği programı kullanılarak öğrenilen yöntemlerin gerçek bir probleme uygulanması amaçlanmaktadır.

Kitap: “Data Mining: Concepts and Techniques,” J. Han, M. Kamber, ve J. Pei, 3. Baskı, 2011, Morgan Kaufmann Publishers.

COMP 405 - Görüntü İşleme

Derste görüntü işlemenin temel kavramları, görüntü bilgisini işleminin çeşitli yöntemleri ve görüntüleri belli ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda değiştirmenin yöntemleri anlatılacaktır. Görüntünün bir sinyal gibi algılanması, sinyal teorisinin görüntü işleme amacıyla kullanılması ve ilgili matematiksel operasyonlar ve yöntemler anlatılacaktır. Görüntü işleme konusunun bir parçası olarak renk, gürültü ve görüntünün parçaları konuları da anlatılacaktır. Ayrıca karmaşık görüntü işleme konularından görüntü sıkıştırma ve dönüştürme en önemli örnekleriyle verilecektir.

Kitap: “Digital Image Processing”, R. C. Gonzales ve R. E. Woods, 3. Baskı, 2007, Prentice Hall.

COMP 406 - Bilgisayar Grafiği

Derste bilgisayar grafiği modellemesi, animasyon ve renderleme konuları detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Temel görüntü işleme kavramlarına bir bakış atılıp, geometrik dönüşümler, kıvrım ve yüzeylerin geometrik modellenmesi, animasyonlar, 3B bakış, görüle bilirlik algoritmaları, gölgeleme, ışın izleme kavramları etraflıca anlatılacaktır. Ayrıca, GPU programlaması da kısaca işlenecektir.

Kitap: “Fundamentals of Computer Graphics”, P. Shirley ve diğerleri, 2. Baskı, 2005, A K Peters.

COMP 407 - Makine Öğrenmesi

Makine öğrenmesine giriş niteliğinde olan bu derste öğrencilerin makine öğrenmesi algoritmalarının altında yatan matematiksel prensipleri temel düzeyde incelemesi ve bu teknikleri belirli problemlere uygulayarak pratik bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanır.

Kitap: “Machine Learning an Algorithmic Perspective,” S. Marsland, 2. Baskı, 2014, CRC.

COMP 408 - Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemleri

Bu ders paralel hesaplama, yeni işlemci mimarileri, güç farkında hesaplama ve iletişim, peta ölçekli hesaplama ve optik sistemler gibi HPC sistemlerinin güncel konularını kapsamlı olarak incelemeyi amaçlar. Bunlara ek olarak veri akışı ve talep odaklı hesaplama gibi modellere de yer verilecektir.

Kitap: “Computer Architecture: A Quantitative Approach,” J. L. Hennessy ve D. A. Patterson, 5. Baskı, 2011, Morgam Kaufmann.

COMP 409 - Tasarım Desenleri

Bu derste yazılım tasarım kalıplarına bir girizgâh yapılacaktır. Her kalıp belli bir yazılım problemine getirilebilecek en iyi çözüm yolunu temsil etmektedir. Derste nesne tabanlı yazılım tasarım kalıplarının kullanım gerekçeleri ve avantajları anlatılacaktır. Doğru tasarım kalıbı geliştirilmesini incelemek için bâzı örnek problemler anlatılacaktır. Strateji, gözlemci, dekoratör, fabrika, tekil ve adaptör gibi belli başlı kalıplar anlatılacaktır. Java programlama dilinde yapılacak projeler ile bu kalıpların kullanım tecrübesi edindirilecektir.

Kitap: “Head First Design Patterns,” E. Freeman ve E. Robson, 2. Baskı, 2014, O’Reilly.

COMP 410 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler

COMP 411 Paralel Programlama

COMP 412 Derleyici Tasarımı

COMP 413 Yazılım Mimarisi

COMP 414 Sinir Ağları

COMP 415 Programlama Dilleri

COMP 416 Sanal Gerçeklik Programlama

COMP 452 Dağıtık Sistemler

COMP 453 Oyun Programlama

COMP 454 Bilgi Teknolojisi Girişimciliği

COMP 455 Yazılım Mühendisliği Proje Yönetimi

Bölüm Dışı Seçmeli Dersler


EE 306 - Dijital Sinyal İşleme ve Haberleşme

İşaretlerin sınıflandırılması, temel işaretler, sistemlerin özellikleri ve sınıflandırılması, doğrusal zamanla değişmez (DZD) sistemlerin zaman bölgesi analizi, Sürekli-Zamanlı ve Ayrık-Zamanlı Fourier Serileri, Sürekli-Zamanlı ve Ayrık-Zamanlı Fourier Dönüşümleri, doğrusal zamanla değişmez (DZD) sistemlerin frekans bölgesi analizi, örnekleme, Laplace ve z-dönüşümleri ve uygulamaları.

Textbook: Signals and Systems, C.T. Chen, Oxford University Press, USA, 2004.

EE 411 Telekominikasyon Mühendisliği

Modern Entegre Telekomünikasyon sistemleri ve Ağları yapısı, Elektromanyetik spektrum, HF, VHF ve UHF haberleşme de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için frekansların sınıflandırılması,, Radyo, Televizyon, Uydu Radar, GSM, CDMA, Aviyonik (ILS, HF iletişimi., VOR, NDB gibi), frekans ve dalga boyu, Doğrusal ve doğrusal olmayan sinyalleri karıştırma, Amplifikatörler, Osilatörler ve Filtreler, AM ve FM modülasyonu (zaman ve frekans), Telekomünikasyon ön uç analizi,spektrum analizörü ve superhetrodyne alıcısı, Tek ve çift çevrim superhetrodyne.

EE 413 Haberleşme Ağları

Zaman ve frekans alanında sinyalleri kavramı, Sayısal İletişim sistemleri: Darbe Kod Modülasyonu (PCM), delta modülasyonu ve diferansiyel darbe kod modülasyonu, Dalga çoklama ve şekillendirme, Modülasyon teknikleri: Analog AM, FM ve PM şemaları, Sayısal modülasyon şemaları: On-Off anahtarlama, Frekans Kaydırmalı Anahtarlama ve Faz Kaydırmalı Anahtarlama, Optik Modülasyon Şemaları, Bilgisayar iletişim ağları: Yerel Alan Ağları, Haberleşme sistemlerinin ve ağlarının Performansı: Gürültü hususları, Hata olasılığı, gecikme ve verimlilik kavramları.

EE 420 - Biyomedikal Mühendisliği Temelleri

Bu derste temel matematiksel modelleme, anatomi ve fizyoloji, elektrik mühendisliği ve sinyal işlemeye âit enstrümanlar, biyomekanik, biyomalzeme bilimi ve doku mühendisliği, son olarak da tıbbi ve mühendislik ahlâkından bahsedilecektir.

Textbook: Introduction to Biomedical Engineering, 3. Baskı, John Enderle ve Joseph Bronzino

EE 421 Biyosinyal ve Görüntü Analizi

Bu derste önce sayısal işaret ve görüntü işleme konularına bir giriş yapılıp, Fourier dönüşümü, görüntü filtreleme, kena algılama ve dalgacık dönüşümü kavramlarından bahsedilecektir. Bu temel bilgilerinden sonra ECG, EEG ve EMG gibi biyomedikal işaretler incelenip, CT, X-Işınlı, MRI, Ultrason, Pozitron gibi belli başlı biyomedikal görüntüleme tekniklerinden de bahsedilecektir.

Textbook: Biomedical Signal and Image Processing, 2. Baskı, Kayvan Najarian ve Robert Splinter, CRC Press, 2012.

EE 422 Medikal Görüntüleme

Bu derste tıbbı görüntülerin nasıl elde edildiği ve yorumlandığı matematiksel ve fiziksel prensipleri üzerinden anlatılacaktır. Derste, görüntüleme modelleme, radyografi, CT, MRI, nükleer ilaç ve ultrason konularına deyinilecektir. Ayrıca, işaretlerin fiziği, işaretlerin dokularla etkileşimi, görüntü oluşturma veya yeniden inşa işlemi, görüntü kalitesi ve ekipmanları, klinip uygulamalar, biyolojik etkiler ve güvenlik kavramları da incelenecektir.

Textbook: Fundamentals of Medical Imaging, 2. Baskı, Paul Suetens, Cambridge University Press, 2009.

EE 440 Uygulamalı Programlanabilir Lojik Kontrolörler

Programlanabilen mantık denetleyicilerin temel kavramları , Röle Mantık, PLClerin kullanımı , PLC bileşenleri , İkili sayma, Sekizli ve onaltılı sayı sistemleri, sayıları bir sistemden diğerine dönüştürme , Merdiven Mantık Programlama ile PLC programlama ve sorun giderme, PLC kablolama, Motor kontrolü, sensörler ile arayüzleme, sorun giderme

Textbook: Applied Programmable Logic Control Lab Manual, D. Nichols, Delmar Cengage Learning, 2005.

EE 441 Robotik

Robotik'e giriş, Rijit Hareketler, Homojen Dönüşümler, Robot İleri Kinematiği, Robot Ters Kinematiği, Hız Kinematiği ve Jakobiyan, Hareket Planlama, Yörünge Üretimi, Robot Dinamiği, Mobil Robotlar, Bağımsız Eklem Kontrolü, Robot Sensör ve Eyleyicileri

Textbook: Introduction to Robotics: Analysis, Control, Applications, S.B. Niku, Wiley, 2010.

EE 442 Dijital Kontrol

Bilgisayar kontrollu sistemlerin tanıtılması , Örnekleme ve tutma işlemi, A/D ve D/A çeviriciler, Sürekli sistemlerin ayrık zamanlı modellerinin elde edilmesi, Fark Denklemleri, Z-dönüşümleri ayrık transfer fonksiyonlar, Kararlılık ve geometrik yer eğrisi ile davranış analizi, Doğrudan dijital kontrol sistem tasarım yöntemi- G.Y.E ile tasarım, Dijital kontrol sistemlerinin frekans bölgesi analizi, Doğrudan dijital kontrol sistem tasarım yöntemi –Frekans tanım bölgesinde, Sürekli kontrolörlerin ayrık yaklaşıklarının bulunması ve PID kontrolörlerin ayrık zaman karşılıkları, Duyarlılık bozucu giderme dayanıklılık özellikleri Bilgisayar ile benzetim ve kontrol algoritmalarının işlemcilerde gerçeklenmesi.