Bölüm dersleri ile program çıktılarımız arasındaki ilişkiye buradan ulaşabilirsiniz.

Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2014 yılında, Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz kapsamlı bir eğitim müfredatı ve araştırma olanaklarıyla, içinde bulunduğumuz çağın bilgi ve teknoloji alanındaki giderek artan ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, öğrencilerimize geniş bir bilgi birikimi oluşturabilecekleri, farklı beceriler kazanabilecekleri, daha öğrencilik yıllarında iş hayatıyla yakın temas kurabilecekleri ve kariyerleri boyunca başarılı birer mühendis olabilecekleri bir eğitim vermeyi hedefliyoruz.

Program Eğitim Amaçları

Bilgisayar Mühendisliği mezunları:

1. Küresel problemler için, yenilikçi çözüm ve teknolojiler geliştirebilecek,

2. Gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarda üst düzey mühendislik ve araştırma-geliştirme projelerinde görev alabilecek,

3. Yönetici, lider ve girişimci rolleri üstlenebilecektir.

Program Çıktıları

AGÜ’nün öğrenen odaklı eğitim modeli ile yetişen Bilgisayar Mühendisliği mezunları:

1: Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2: Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

3: Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

4: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

5: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

6: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

7: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

8: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

9: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

10: Küresel meseleler hakkında farkındalık.

11: Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

12: Ayrık matematik, olasılık ve istatistik ve bu konularda bilgisayar mühendisliğine uygun uygulamalar konusunda bilgi sahibi.

13: Yazılımsal ve donanımsal sistemlerde bilgisayar bilimleri teorisindeki veri tabanları, algoritmalar ve karmaşıklık ve yazılım mühendisliği prensiplerini uygulayabilme ve uyguladığı tasarım seçimindeki avantaj ve dezavantajları açıklayabilme becerisi.

14: En yenilikçi bilgisayar sistemlerinin tasarımı ve operasyonu konusunda bilgi sahibi. Ayrıca disipline özgü sayısal devre tasarımı, bilgisayar mimârisi, işletim sistemleri, bilgisayar ve haberleşme ağları ve veritabanı sistemleri konularında bilgi sahibi.

15: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.